اخبار انجمن مدیریت اجرایی ایران

📌📌📌جلسه مجمع عمومی انجمن مدیریت اجرایی ایران (انجمن مدیریت کسب و کار ایران) برای انتخابات دوره جدید(دوره نهم) هیات مدیره و بازرسان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۵ در محل دفتر شورای انجمن های علمی ایران برگزار گردید.

 

ترکیب هیات مدیره جدید نوید بخش تداوم راه رو به تعالی انجمن می باشد.

 

هیات مدیره جدید عبارتند از: 

دکتر پرویز درگی رئیس هیات مدیره

دکتر محمد هادی عسگری نائب رئیس هیات مدیره 

دکتر علی بنیادی نائینی عضو هیات مدیره و خزانه دار

دکتر عبدالحسین کرمپور عضو هیات مدیره و دبیر انجمن

دکتر سید سعید میر واحدی عضو هیات مدیره

همچنین:

خانم دکتر افسر تدین خواه عضو علی البدل اول 

و دکتر امید اشکانی عضو علی البدل دوم هیات مدیره شدند

بازرسان:

دکتر علیرضا داداشی بازرس اصلی 

دکتر اسماعیل سعادت فرد بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.