اخبار انجمن مدیریت اجرایی ایران

برگزار کننده: موسسه توسعه خرد پارسی

با همکاری: سازمان مدیریت صنعتی

حامی معنوی: انجمن مشاوران مدیریت اجرایی

زمان: ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

محل: مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی (ساختمان شماره ۲)

وبسایت: www.ckmconf.com

دریافت بروشور