اخبار انجمن مدیریت اجرایی ایران

مستر کلاس راز موفقیت فردی و سازمانی با سخنرانی جناب آقای دکتر وظیفه دوست رئیس انجمن مدیریت اجرایی ایران در اولین نمایشگاه توسعه کار و کسب در خاورمیانه - نمایشگاه بین المللی تهران