اخبار انجمن مدیریت اجرایی ایران

تصاویر همایش آموزشی مدیریت تجربه مشتری، همایش مشترک انجمن علمی بازاریابی ایران و انجمن مدیریت اجرایی ایران