پایگاه دانش انجمن مدیریت اجرایی ایران

افزايش و فشردگی رقابت در عرصه های مختلف کسب و کار، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را مجبور کرده تا با بکارگیری روش ها و استفاده از فناوری های نوین، از یک سو به افزایش کیفیت و کمیت محصولات و از سوی دیگر به کاهش قیمت و زمان عرضه آنها بپردازند.

طی سالیان اخیر سازمان ها برای دستیابی به سود بیشتر و باقی ماندن در دنیای کسب و کار، به اجرای پروژه ها و سیستم های مختلفی از جمله ERP   ، TQM ،6SIGMA ،BPR ،CRM و ... روی آورده اند. در سالهای اخیر، ERP به عنوان یکی از سیستم هایی که می تواند سودهای بالقوه ای برای سازمان ها ایجاد کند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه خریداری و استفاده استراتژیک از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری راه حلی است که پژوهشگران و صاحب نظران فناوری اطلاعات برای پایداری در اقتصاد دیجیتالی به سازمان ها پیشنهاد می کنند.

سازمان ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و برای این منظور لازم می دانند نسبت به بازمهندسی فرایندهای کسب و کار خود اقدام نمایند. استفاده از مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار راهی برای بازمهندسی اثربخش فرایندهاست.

مطالعه موردی حاضر، به منظور بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد جاری در شرکت نفت و گاز پارس انجام شد. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی- کیفی) 2 مرحله ای است. در مرحله کمی، با بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه به تعداد 267 نفر از میان کلیه کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته، شکاف بین وضعیت موجود مدیریت استعداد حالت مطلوب بررسی شد.