پایگاه دانش انجمن مدیریت اجرایی ایران

سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان، بسته های نرم افزاری گسترده ای هستند که برای پشتیبانی از توسعه یکپارچه اطلاعات در بخشهای مختلف سازمان مانند، تولید، مالی و منابع انسانی به وجودآمده اند. در واقع سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یک بسته نرم افزاری و سخت افزاری است که به سازمان توانایی می دهد تا کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را مدیریت کند.

توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از لحاظ تأثیر بر عملکرد سازمانی بسیار قابل اهمیت است، و برای بهبود مستمر آن در سازمان لازم است، ابتدا عملکرد آن ارزیابی شود و فرایندهای قابل بهبود، به دلیل کمبود منابع از حیث نیروی انسانی، زمانی و تجهیزاتی اولویت بندی شوند.

امروزه ارزيابي اعتباري مشتريان به یکی از چالش های مهم تصمیم گیری مدیران تبدیل شده است، به خصوص که شمار کلاهبرداری ها افزایش یافته و مطالبات معوق شرکت های تجاری رو به فزونی است. تصمیم گیری در مورد مشتریان و اعتبار آنها از یک سو متکی بر قضاوت خبرگان بوده و از سوی دیگر، اطلاعات مشتریان اغلب بصورت غیرقطعی، مبهم و قابل دسترس هستند.

هوش تجاری ( BI ) بیشتر به عنوان توانایی یک سازمان یا کسب و کار برای استدلال، برنامه ریزی، پیش بینی، حل مسائل، تفکر راهبردی، درک، نوآوری و یادگیری راه هایی که دانش سازمانی را افزایش می دهد، همچنین شامل فرآیندهای پردازش اطلاعات و کمک به ایجاد و دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد.

هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل های ریاضی و روش های تحلیلی برای استخراج اطلاعات و دانش از داده های موجود دانست که برای فرایند تصمیم گیری های پیچیده استفاده می شود.. در سازمان های بزرگ تصمیمات بر یک پایه متناوب گرفته می شوند.