پایگاه دانش انجمن مدیریت اجرایی ایران

در اين مقاله سعي شده است براي مهندسي مجدد چارچو بي بر مبناي مفاهيم كارآفريني سازماني ارايه شود . براي رسيدن به اين هدف با توجه به ابعاد كارآفرينانه ي مهندسي مجدد ، چارچوب پيشنهادي در قالب يك فرايند كارآفرينانه ، توسعه و برمبناي آن فرايندهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني بازطراحي شد.

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی ، مدیران بازاریابی سازمانها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواسته های مصرف کنندگان و منافع جامعه در کوتاه مدت و بلندمدت را در نظر بگیرند.

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در زنجیره تأمین، برنامه ریزی یکپارچه تولید توزیع است. تولید و توزیع یکپارچه محصولات در یک زنجیره تأمین نقش مهمی را در کاهش هزینه های زنجیره برعهده دارد. در این مقاله مدلی دو هدفه برای مسئله تولید توزیع یکپارچه در یک زنجیره تأمین سه سطحی شامل کارخانه های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارائه شده است.

تلاش عمده در مدیریت زنجیره تأمین شناسایی و ردیابی محموله از تولیدکننده به مشتری نهایی است. در سیستم سنتی این فرایند با استفاده از بارکد با سیستم های شناسایی درستی انجام می شد. با استفاده از ابزار تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) کارایی مدیریت زنجیره تأمین بهبود می یابد.

حمل و نقل نفت کش های فراوری های نفتی همواره به عنوان شاخص بسیار مهم مورد توجه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران قرار گرفته است. در عصری که به آن عصر انفجار اطلاعات اطلاق می گردد فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری کارآمد برای متخصصین گوناگون موجب تسهیل و تسریع ارائه خدمات را فراهم خواهد نموده است.