پایگاه دانش انجمن مدیریت اجرایی ایران

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی و سایتهای اینترنتی به شناسایی رویکرد و عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار پرداختیم.

امروزه استفاده مناسب از فناوری های مدرن به منظور طراحی مجدد فرایند کسب و کار، اعمال تغییرات و ایجاد بهبود در فرایندهای کسب و کار سازمانها، در جهت ایجاد رضایتمندی مشتری، سودآوری بیشتر و رقابت با سایر رقبا، دارای اهمیت فراوانی می باشد.

در هر سازمان پروژه محور دانش به عنوان یک منبع کلیدی نقش بسیار اساسی در انجام پروژه ها دارد. اما به جرأت می توان گفت که در شرکت های پیمانکاری، دانش اصلی ترین عامل رقابتی به شمار می رود. در گذشته های نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی این شرکت ها دسترسی به منابع مادی بیشتر محسوب می شد. و سازمان پیشتاز سازمانی بود که به ماشین آلات، تجهیزات و سرمایه پولی دسترسی بیشتری داشت.

در اين مقاله سعي شده است براي مهندسي مجدد چارچو بي بر مبناي مفاهيم كارآفريني سازماني ارايه شود . براي رسيدن به اين هدف با توجه به ابعاد كارآفرينانه ي مهندسي مجدد ، چارچوب پيشنهادي در قالب يك فرايند كارآفرينانه ، توسعه و برمبناي آن فرايندهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني بازطراحي شد.