انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

در اين مقاله سعي شده است براي مهندسي مجدد چارچو بي بر مبناي مفاهيم كارآفريني سازماني ارايه شود . براي رسيدن به اين هدف با توجه به ابعاد كارآفرينانه ي مهندسي مجدد ، چارچوب پيشنهادي در قالب يك فرايند كارآفرينانه ، توسعه و برمبناي آن فرايندهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني بازطراحي شد.