انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی و سایتهای اینترنتی به شناسایی رویکرد و عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار پرداختیم.