انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

امروزه دانش و سرمایه های فکری سازمان ها یکی از مزیت های اصلی رقابت محسوب می شود و می توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است. البته بیشتر سازمانها و شرکت ها از قدرت دانش آگاه اند، ولی تعداد اندکی از آنها از قابلیت کارای دانش و تحت کنترل درآوردن آن در راستای خلق ارزش برخوردارند. 

دانش مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها در عصر حاضر محسوب می شود. این امر باعث شده است در محیط رقابتی و پویای امروز، بهره گیری از روش هایی جهت کسب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش در کانون توجه مدیران و سازمانها قرار گیرد.

مدیریت زنجیره تأمین بر پایه دو اصل هماهنگی و همکاری، سازمانهای یک زنجیره را از طریق به اشتراک گذاری و شفاف سازی اطلاعاتی با یکدیگر هماهنگ تر نموده و به همکاری در یک رقابت برای کسب مزایای رقابتی بیشتر دعوت می نماید.

براساس یک تقسیم بندی ، سیر تحولات جوامع بشری از اقتصاد  مبتنی بر کشاورزی تا انقلاب اطلاعاتی فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما در یکی از دو دهد اخیر، به اذعان دانشمندان، اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمانها به نسبت میزان اهتمام آنها به دانش وابسته است. این مساله بسیاری از سازمانهای پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده، آن را به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار دهند.

افزايش و فشردگی رقابت در عرصه های مختلف کسب و کار، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را مجبور کرده تا با بکارگیری روش ها و استفاده از فناوری های نوین، از یک سو به افزایش کیفیت و کمیت محصولات و از سوی دیگر به کاهش قیمت و زمان عرضه آنها بپردازند.

طی سالیان اخیر سازمان ها برای دستیابی به سود بیشتر و باقی ماندن در دنیای کسب و کار، به اجرای پروژه ها و سیستم های مختلفی از جمله ERP   ، TQM ،6SIGMA ،BPR ،CRM و ... روی آورده اند. در سالهای اخیر، ERP به عنوان یکی از سیستم هایی که می تواند سودهای بالقوه ای برای سازمان ها ایجاد کند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه خریداری و استفاده استراتژیک از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری راه حلی است که پژوهشگران و صاحب نظران فناوری اطلاعات برای پایداری در اقتصاد دیجیتالی به سازمان ها پیشنهاد می کنند.

سازمان ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و برای این منظور لازم می دانند نسبت به بازمهندسی فرایندهای کسب و کار خود اقدام نمایند. استفاده از مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار راهی برای بازمهندسی اثربخش فرایندهاست.

مطالعه موردی حاضر، به منظور بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد جاری در شرکت نفت و گاز پارس انجام شد. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی- کیفی) 2 مرحله ای است. در مرحله کمی، با بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه به تعداد 267 نفر از میان کلیه کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته، شکاف بین وضعیت موجود مدیریت استعداد حالت مطلوب بررسی شد.

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی و سایتهای اینترنتی به شناسایی رویکرد و عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار پرداختیم.