انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

امروزه ارزيابي اعتباري مشتريان به یکی از چالش های مهم تصمیم گیری مدیران تبدیل شده است، به خصوص که شمار کلاهبرداری ها افزایش یافته و مطالبات معوق شرکت های تجاری رو به فزونی است. تصمیم گیری در مورد مشتریان و اعتبار آنها از یک سو متکی بر قضاوت خبرگان بوده و از سوی دیگر، اطلاعات مشتریان اغلب بصورت غیرقطعی، مبهم و قابل دسترس هستند.