انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان، بسته های نرم افزاری گسترده ای هستند که برای پشتیبانی از توسعه یکپارچه اطلاعات در بخشهای مختلف سازمان مانند، تولید، مالی و منابع انسانی به وجودآمده اند. در واقع سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یک بسته نرم افزاری و سخت افزاری است که به سازمان توانایی می دهد تا کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را مدیریت کند.