انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از لحاظ تأثیر بر عملکرد سازمانی بسیار قابل اهمیت است، و برای بهبود مستمر آن در سازمان لازم است، ابتدا عملکرد آن ارزیابی شود و فرایندهای قابل بهبود، به دلیل کمبود منابع از حیث نیروی انسانی، زمانی و تجهیزاتی اولویت بندی شوند.