انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

تلاش عمده در مدیریت زنجیره تأمین شناسایی و ردیابی محموله از تولیدکننده به مشتری نهایی است. در سیستم سنتی این فرایند با استفاده از بارکد با سیستم های شناسایی درستی انجام می شد. با استفاده از ابزار تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) کارایی مدیریت زنجیره تأمین بهبود می یابد.