انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

 

مديريت تحول در سازمان يكي از موضوعات اصلي علم مديريت و سازمان مي باشد. در اين زمينه تحقيقات زيادی انجام شده كه همچنان ادامه دارد.

ERP قبل از آنكه يك بسته نرم افزاری باشد يك راهكار جامع سازماني برای انجام عمليات سازمان در راستای ميسر شدن برنامه ريزی بهينه منابع كل سازمان است...