انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

حمل و نقل نفت کش های فراوری های نفتی همواره به عنوان شاخص بسیار مهم مورد توجه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران قرار گرفته است. در عصری که به آن عصر انفجار اطلاعات اطلاق می گردد فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری کارآمد برای متخصصین گوناگون موجب تسهیل و تسریع ارائه خدمات را فراهم خواهد نموده است.