انجمن مدیریت اجرایی ایران

اعضای حقیقی وابسته

اعضای حقیقی وابسته انجمن
"افرادي كه داراي درجه كارشناسي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای پنج سال سابقه مدیریت (پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی) باشند، می­توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند."
اعضای وابسته دارای حق رأی در مجامع عمومی نیستند ولی می‌توانند در سایر فعالیت‌های علمی و ترویجی انجمن مشارکت داشته باشند.