انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

زنجیره تامین، مجموعه ای از فعالیت ها و فرایندهای متنوع تجاری (همچون تامین کنندگان، کارخانجان، توزیع کنندگان و خرده فروشان، می باشد. که با یکدیگر در جهت بدست آوردن مواد خام، تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و تحویل این محصولات نهایی به خرده فروشان همکاری می کنند.

تلاش عمده در مدیریت زنجیره تأمین شناسایی و ردیابی محموله از تولیدکننده به مشتری نهایی است. در سیستم سنتی این فرایند با استفاده از بارکد با سیستم های شناسایی درستی انجام می شد. با استفاده از ابزار تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) کارایی مدیریت زنجیره تأمین بهبود می یابد.