انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان به تعداد ۲۷۴ نفر میباشد.