انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

در اين مقاله سعي شده است براي مهندسي مجدد چارچو بي بر مبناي مفاهيم كارآفريني سازماني ارايه شود . براي رسيدن به اين هدف با توجه به ابعاد كارآفرينانه ي مهندسي مجدد ، چارچوب پيشنهادي در قالب يك فرايند كارآفرينانه ، توسعه و برمبناي آن فرايندهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني بازطراحي شد.

در عصر ارتباطات استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است. هوشمندی کسب و کار با تجمیع و یکپارچه سازی داده های سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیم گیری یاری می رسانند. شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی عملکرد سیستم های هوشمند کسب و کار برای سازمان درجه اهمیت بالایی دارد.