انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

دانش مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها در عصر حاضر محسوب می شود. این امر باعث شده است در محیط رقابتی و پویای امروز، بهره گیری از روش هایی جهت کسب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش در کانون توجه مدیران و سازمانها قرار گیرد.

در هر سازمان پروژه محور دانش به عنوان یک منبع کلیدی نقش بسیار اساسی در انجام پروژه ها دارد. اما به جرأت می توان گفت که در شرکت های پیمانکاری، دانش اصلی ترین عامل رقابتی به شمار می رود. در گذشته های نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی این شرکت ها دسترسی به منابع مادی بیشتر محسوب می شد. و سازمان پیشتاز سازمانی بود که به ماشین آلات، تجهیزات و سرمایه پولی دسترسی بیشتری داشت.

در اين مقاله به نقش رهبري سازمان در ايجاد سازمان هاي يادگيرنده و دانش بنياد از طريق توانمندسازي و توسعه پايدار منابع انساني، با استفاده از مفاهيم مديريت دانش پرداخت مي شود. امروزه سرعت تغيير در خدمات و كالاها و همچنين جهاني شدن اقتصاد تاثير خود را به گونه اي در تمامي بنگاه هاي اقتصادي نمايان كرده كه رفتار و فرهنگ مردم و كاركنان سازمان ها تحت تأثير اين تغييرات قرارگرفته است. رشد اطلاعات و دانش بسيار سريع و نمايي شده كه در نتيجه ديدگاهي براي توسعه فرآيندها بر پايه توسعه مديريت دانش سازماني در ارتباط با فرآيندهاي شغلي بروزكرده است. در اين ديدگاه، بخش عظيمي از تغيير فرآيندهاي شغلي ازطريق تغييرات توانمندي هاي ايجاد و مديريت دانش فرآيندهاي كاري و محيط آن پديد آمده است.