انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب نوع

امروزه استفاده مناسب از فناوری های مدرن به منظور طراحی مجدد فرایند کسب و کار، اعمال تغییرات و ایجاد بهبود در فرایندهای کسب و کار سازمانها، در جهت ایجاد رضایتمندی مشتری، سودآوری بیشتر و رقابت با سایر رقبا، دارای اهمیت فراوانی می باشد.

یکی از نتایج قابل توجه پس از بررسی های به عمل آمده از نظرات مدیران ارشد کسب و کارها، توجه مجدد به مهندسی و طراحی مجدد فرایند کسب و کار، مشابه سالهای آغازین 1990 می باشد.