انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

ایجاد شرکتهای تعاونی برای تولیدکنندگان فرش دستبافت گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در صنعت فرش و حل مشکلات قالیبافان است. در این تحقیق تهدیدها و فرصتهای تعاونی های فرش اصفهان اولویت بندی شده اند. این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها برای آزمون فرضیات از نوع توصیفی و پیمایشی است. بعد از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی آن، یافته های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد.

 

از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که جزء لاینفک زندگی انسان محسوب می گردد، مواد زائد جامد است. امروزه با پیشرفت علوم، تکنولوژی تولید و مدیریت مواد زائد جامد نیز بسیار دگرگون شده است. رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد، وجود نگرانیهای خاص در خصوص کاهش منابع خدادادی و آلوده شدن منابع طبیعی موجود،کارشناسان را بر آن داشته که در چند دهه اخیر موضوع بازیافت مواد زائد جامد را در صدر برنامه های دفع زباله قرار دهند.