انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در زنجیره تأمین، برنامه ریزی یکپارچه تولید توزیع است. تولید و توزیع یکپارچه محصولات در یک زنجیره تأمین نقش مهمی را در کاهش هزینه های زنجیره برعهده دارد. در این مقاله مدلی دو هدفه برای مسئله تولید توزیع یکپارچه در یک زنجیره تأمین سه سطحی شامل کارخانه های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارائه شده است.