انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

سازمان ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و برای این منظور لازم می دانند نسبت به بازمهندسی فرایندهای کسب و کار خود اقدام نمایند. استفاده از مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار راهی برای بازمهندسی اثربخش فرایندهاست.

مطالعه موردی حاضر، به منظور بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد جاری در شرکت نفت و گاز پارس انجام شد. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی- کیفی) 2 مرحله ای است. در مرحله کمی، با بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه به تعداد 267 نفر از میان کلیه کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته، شکاف بین وضعیت موجود مدیریت استعداد حالت مطلوب بررسی شد.

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی و سایتهای اینترنتی به شناسایی رویکرد و عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار پرداختیم.

امروزه استفاده مناسب از فناوری های مدرن به منظور طراحی مجدد فرایند کسب و کار، اعمال تغییرات و ایجاد بهبود در فرایندهای کسب و کار سازمانها، در جهت ایجاد رضایتمندی مشتری، سودآوری بیشتر و رقابت با سایر رقبا، دارای اهمیت فراوانی می باشد.