انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

امروزه ارزيابي اعتباري مشتريان به یکی از چالش های مهم تصمیم گیری مدیران تبدیل شده است، به خصوص که شمار کلاهبرداری ها افزایش یافته و مطالبات معوق شرکت های تجاری رو به فزونی است. تصمیم گیری در مورد مشتریان و اعتبار آنها از یک سو متکی بر قضاوت خبرگان بوده و از سوی دیگر، اطلاعات مشتریان اغلب بصورت غیرقطعی، مبهم و قابل دسترس هستند.

هوش تجاری ( BI ) بیشتر به عنوان توانایی یک سازمان یا کسب و کار برای استدلال، برنامه ریزی، پیش بینی، حل مسائل، تفکر راهبردی، درک، نوآوری و یادگیری راه هایی که دانش سازمانی را افزایش می دهد، همچنین شامل فرآیندهای پردازش اطلاعات و کمک به ایجاد و دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد.

هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل های ریاضی و روش های تحلیلی برای استخراج اطلاعات و دانش از داده های موجود دانست که برای فرایند تصمیم گیری های پیچیده استفاده می شود.. در سازمان های بزرگ تصمیمات بر یک پایه متناوب گرفته می شوند.

در عصر ارتباطات استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است. هوشمندی کسب و کار با تجمیع و یکپارچه سازی داده های سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیم گیری یاری می رسانند. شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی عملکرد سیستم های هوشمند کسب و کار برای سازمان درجه اهمیت بالایی دارد.