انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

افزايش و فشردگی رقابت در عرصه های مختلف کسب و کار، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را مجبور کرده تا با بکارگیری روش ها و استفاده از فناوری های نوین، از یک سو به افزایش کیفیت و کمیت محصولات و از سوی دیگر به کاهش قیمت و زمان عرضه آنها بپردازند.

طی سالیان اخیر سازمان ها برای دستیابی به سود بیشتر و باقی ماندن در دنیای کسب و کار، به اجرای پروژه ها و سیستم های مختلفی از جمله ERP   ، TQM ،6SIGMA ،BPR ،CRM و ... روی آورده اند. در سالهای اخیر، ERP به عنوان یکی از سیستم هایی که می تواند سودهای بالقوه ای برای سازمان ها ایجاد کند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه خریداری و استفاده استراتژیک از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری راه حلی است که پژوهشگران و صاحب نظران فناوری اطلاعات برای پایداری در اقتصاد دیجیتالی به سازمان ها پیشنهاد می کنند.

سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان، بسته های نرم افزاری گسترده ای هستند که برای پشتیبانی از توسعه یکپارچه اطلاعات در بخشهای مختلف سازمان مانند، تولید، مالی و منابع انسانی به وجودآمده اند. در واقع سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یک بسته نرم افزاری و سخت افزاری است که به سازمان توانایی می دهد تا کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را مدیریت کند.