انجمن مدیریت اجرایی ایران

کارگروه‌های تخصصی

کارگروه‌های تخصصی

انجمن مدیریت اجرایی ایران، در چارچوب رسالت‌های علمی و توسعه مدیریت اجرایی در کشور، برآن شده است تا با همکاری اعضا حقیقی و حقوقی خود که در یک بخش خاصی از صنعت فعالیت می‌نمایند، نسبت به ایجاد کارگروه‌های تخصصی در هر بخش از صنعت اقدام نماید. هدف از تشکیل گروه‌های تخصصی در هر صنعت، بسترسازی برای تبادل نظر، شناسایی دغدغه‌های مشترک، مستندسازی تجربیات، شناسایی و جذب دانش بین‌المللی، بومی‎‌سازی دانش، انتقال دانش، ترویج دانش و بسترسازی برای اجرای مشترک برخی از طرح‌های بهبود در کل صنعت می‌باشد. لذا با توجه به رسالت علمی انجمن مدیریت اجرایی ایران، هر چند که اینگونه گروه‌های تخصصی به هیچ‌وجه به دنبال تبلیغ برای گروه خاصی از شرکت‌ها نمی‌باشند، ولی امیدواریم که با همدلی گروهی اشخاص حقیقی و حقوقی و در چارچوب سرفصل‌های علمی، تخصصی و دانشی مدیریت اجرایی در ایران، بتوانیم نتایج اثربخشی را در جهت توسعه آن صنعت خاص بدست آوریم. از جمله:
- استانداردسازی و بومی‌سازی اسامی جنریک گروه‌های فرایندی، فرایندها و فعالیت‌ها در آن صنعت
- شناسایی و تعریف انواع شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فرایندها، خصوصا‌ً فرایندهای کلیدی هر صنعت
- شناسایی و تعریف انواع شاخص‌های کلیدی عملکرد، برای ارزیابی اهداف کلیدی صنعت
- شناسایی لیست کارکردی و نیازمندی‌های عمومی صنعت در به کارگیری نرم‌افزارها، خصوصاً نرم‌افزارهای پیشرفته‌سازمانی
- ترغیب و تشویق تعدادی از مشاوران مدیریتی (در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مالی، تعالی سازمانی، بهبود فرایند و...) حقیقی و حقوقی که به‌طور تخصصی و حرفه‌ای‌تر برای یک صنعت خاص فعالیت می‌نمایند
- ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی از افراد حقیقی و حقوقی فعال در صنعت مربوطه
- و سایر نتایج مهمی که با تفکر گروهی توسعه پیدا خواهد کرد.