انجمن مدیریت اجرایی ایران

موسسین
 
CEO

 سید جعفر مرعشی


مرتضی عمادزاده

CEO

خدایار ابیلی

 
CEO

اله کرم میرزایی

CEO

مرتضی ایمانی راد


حمید رحیمیان

 
CEO

سعید قاضی طباطبایی

CEO

رضا رمضانی

CEO

مهدی ثقفی

 
CEO

احمد کاویانی

CEO

محمود مسافرین


حسن چراغی

 
CEO

محمد شکیب رهنما

CEO

اسماعیل مسگر پور طوسی

CEO

محمود نورهان

 
CEO

محمود عبدالهی نمین

CEO

 داوود معمارزاده

CEO

حمید رضا ارجمندی

 
CEO

فریبا پاکروش