انجمن مدیریت اجرایی ایران

اعضای حقیقی دانشجویی
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.

اعضای حقیقی دانشجویی انجمن
"كليه دانشجوياني كه مشغول به ادامه تحصیل می­باشند، می‏توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند."
اعضای دانشجویی دارای حق رأی در مجامع عمومی نیستند ولی می‌توانند در سایر فعالیت‌های علمی و ترویجی انجمن مشارکت داشته باشند.