انجمن مدیریت اجرایی ایران

هیات مدیره دوره سوم
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.


CEO

مهدی ثقفی

رئیس

مشاهده سوابق

CEO

 اسماعیل مسگر پور طوسی

نائب رئیس

مشاهده سوابق


فاطمه پورفرد

عضو اصلی و دبیر

مشاهده سوابق

 
 
CEO

ابراهیم سعیدنیا

عضو

توضیح

CEO

خدایار ابیلی

عضو

مشاهده سوابق

CEO

 اله کرم میرزایی

عضو

توضیح

 
 
CEO

سعید قاضی طباطبایی

عضو

توضیح


 سید محمد حسینی زید آبادی

عضو علی البدل

توضیح

CEO

آقای حمید رضا ارجمندی

عضو علی البدل

توضیح