انجمن مدیریت اجرایی ایران

موسسین
 
CEO

 سید جعفر مرعشی

توضیح


مرتضی عمادزاده

مشاهده سوابق

CEO

خدایار ابیلی

مشاهده سوابق

 
CEO

اله کرم میرزایی

توضیح

CEO

مرتضی ایمانی راد

توضیح


حمید رحیمیان

مشاهده سوابق
 
CEO

سعید قاضی طباطبایی

توضیح

CEO

رضا رمضانی

توضیح

CEO

مهدی ثقفی

مشاهده سوابق

 
CEO

احمد کاویانی

توضیح

CEO

محمود مسافرین

توضیح


حسن چراغی

مشاهده سوابق
 
CEO

محمد شکیب رهنما

توضیح
CEO

اسماعیل مسگر پور طوسی

مشاهده سوابق

CEO

محمود نورهان

توضیح

 
CEO

محمود عبدالهی نمین

توضیح

CEO

 داوود معمارزاده

توضیح

CEO

حمید رضا ارجمندی

توضیح

 
CEO

فریبا پاکروش

توضیح