انجمن مدیریت اجرایی ایران

هیات مدیره دوره ششم
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.


هیات مدیره دوره ششم

 

مرتضی عمادزاده

رئیس

مشاهده سوابق


مسعود غنی زاده

نائب رییس و خزانه دار

مشاهده سوابق


 ناصر صادقی فرد

دبیر

مشاهده سوابق

 
 
CEO

 خدایار ابیلی

عضو

مشاهده سوابق


حمید رحیمیان

عضو

مشاهده سوابق


کامران اعتماد مقدم

عضو علی البدل

مشاهده سوابق

 
 
CEO

فیروزه قنات آبادی

عضو علی البدل

مشاهده سوابق


نسرین مهرآیین

بازرس

مشاهده سوابق

CEO

نعمت اله عفتی

بازرس علی البدل

توضیح