انجمن مدیریت اجرایی ایران

هیات مدیره دوره هفتم
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.

هیات مدیره دوره هفتم
 

خدایار ابیلی

رئیس

مشاهده سوابق

پرویز درگی

نائب رییس

مشاهده سوابق

حمید مسگرپور

دبیر

مشاهده سوابق

سعید امامی

عضو

مشاهده سوابق

نسرین مهرآیین

خزانه دار

مشاهده سوابق

افسر تدین خواه

عضو علی البدل

مشاهده سوابق

 
مسعود غنی زاده
بازرس
مشاهده سوابق
رضا خوش دامن
بازرس
مشاهده سوابق