انجمن مدیریت اجرایی ایران

هیات مدیره دوره دوم
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.


CEO

سید جعفر مرعشی

رئیس

توضیح

CEO

 مهدی ثقفی

نائب رئیس

مشاهده ویرایش


فاطمه پورفرد

عضو اصلی و دبیر

مشاهده سوابق

 
 
CEO

خدایار ابیلی

عضو

مشاهده سوابق

CEO

 اسماعیل مسگر پور طوسی

عضو

مشاهده سوابق


 حسن چراغی

عضو

مشاهده سوابق

 
 
CEO

احمد کاویانی

عضو

توضیح


 سید محمد حسینی زید آبادی

عضو علی البدل

توضیح

CEO

آقای مهندس محمود نورهان

عضو علی البدل

توضیح