انجمن مدیریت اجرایی ایران

هیات مدیره دوره چهارم
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.مرتضی عمادزاده

رئیس

مشاهده سوابق

CEO

مهدی ثقفی

نائب رئیس

مشاهده سوابق


فاطمه پورفرد

دبیر

مشاهده سوابق

 
 
CEO

احمد صلواتی پور

خزانه دار

مشاهده سوابق


رضا کامران اعتماد مقدم

عضو

مشاهده سوابق


مسعود غنی زاده

عضو

مشاهده سوابق

 
 
CEO

زهرا اصغرپور سرابی

عضو

مشاهده سوابق

CEO

 سعید امامی

عضو علی البدل

مشاهده سوابق

CEO

 اکبر دیسفانی

عضو علی البدل

توضیح

 
 
CEO

اسماعیل مسگرپور طوسی

بازرس

مشاهده سوابق


نسرین مهرآیین

بازرس علی البدل

مشاهده سوابق

CEO

ابراهیم سعید نیا

بازرس علی البدل

مشاهده سوابق