انجمن مدیریت اجرایی ایران

هیات مدیره دوره اول
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.

CEO

سید جعفر مرعشی

رئیس

توضیح

CEO

محمد شکیب رهنما

نائب رئیس

توضیح


حسن چراغی

عضو اصلی و دبیر

مشاهده سوابق

CEO

خدایار ابیلی

عضو

مشاهده سوابق


مرتضی عمادزاده

عضو

مشاهده سوابق

CEO

احمد کاویانی

عضو

توضیح

CEO

مهدی ثقفی

عضو

مشاهده سوابق

CEO

اسماعیل مسگر پور طوسی

عضو علی البدل

مشاهده سوابق

CEO

رضا رمضانی

عضو علی البدل

توضیح