انجمن مدیریت اجرایی ایران

هیات مدیره دوره پنجم
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.مرتضی عمادزاده

رئیس

مشاهده سوابق

CEO

مهدی ثقفی

نائب رئیس

مشاهده سوابق


 فاطمه پورفرد

دبیر

مشاهده سوابق

 
 
CEO

 سعید امامی

عضو

مشاهده سوابق


مسعود غنی زاده

عضو

مشاهده سوابق

CEO

احمد صلواتی پور

خزانه دار و عضو علی البدل

مشاهده سوابق

 
 
CEO

زهرا اصغرپور سرابی

عضو علی البدل

مشاهده سوابق


نسرین مهرآیین

بازرس

مشاهده سوابق

CEO

 اسماعیل مسگرپور طوسی

بازرس علی البدل

مشاهده سوابق